A A A K K K
для людей з порушеннями зору
ДНЗ "Центр легкої промисловості
та побутового обслуговування населення м. Житомира"

Навчально-виробнича діяльність

Основним навчально-методичними документом з планування освітнього процесу в ЗПО є „Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах” №419 від 15.06.2006 року.

Складовою освітнього процесу у ЗПО є виробниче навчання і виробнича практика учнів навчальних закладів, які зорганізуються і проводяться відповідно до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.99 № 992), Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 № 442), Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.06 № 419), Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці (затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 30.12.94 № 130) та інших нормативних документів у галузі професійно-технічної освіти.

Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, а також на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг за такими формами:

 • уроки виробничого навчання у ДНЗ «Центр ЛППОН м.Житомира»;
 • уроки виробничого навчання на виробництві чи у сфері послуг;
 • виробнича практика на робочих місцях чи у сфері послуг;
 • переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи у сфері послуг;
 • інші форми професійно-практичної підготовки.

Виробниче навчання включає:

 • навчання учнів у навчально-виробничих майстернях;
 • навчання учнів, слухачів безпосередньо на підприємствах, де вони, під керівництвом майстрів виробничого навчання навчаються використовувати сучасні механізми та інструменти, набувають потрібних практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи.

Заняття проводяться згідно з графіком, складеним майстром виробничого навчання групи та затвердженим заступником керівника з навчально-виробничої роботи.

Виробнича практика учнів, слухачів проводиться безпосередньо на робочих місцях на підприємстві чи у сфері послуг з метою удосконалення здобутих знань, умінь, практичних навичок, що необхідні для досягнення відповідного рівня кваліфікації, встановленими державними стандартами, а також з метою забезпечення їх соціальної, психологічної і професійної адаптації в трудових колективах.

Під час виробничої практики учні ведуть щоденник виробничої практики, у якому керівник практики оцінює виконання навчально-виробничих робіт та по її закінченню робить загальний висновок про результати виробничої практики.

Виробнича практика може здійснюватись лише на тих робочих місцях, які атестовані відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці і відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці.

Основою виробничого навчання є продуктивна праця учнів. В навчальних майстернях ДНЗ «Центр ЛППОН м.Житомира» учні освоюють основи професії і головна мета навчання – формування умінь і навичок якісного виконання основних прийомів, операцій і їх поєднань в роботах комплексного характеру, закріплення отриманих учнями первинних навичок та професійних умінь, самостійного виконання робіт, оволодіння сучасною технікою, опанування передовими формами організації праці.

Навчально-виробничий процес у Центрі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів та програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти. Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу, терміни навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами.

Основними формами професійно-теоретичної підготовки є різні типи уроків:

 • лекції, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття;
 • індивідуальне заняття учнів, слухачів;
 • консультації;
 • виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, розрахункова робота, курсовий проект, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота, дипломний проект);
 • навчальні екскурсії;
 • інші форми організації навчання.

Виробнича діяльність

На базі ДНЗ «Центр ЛППОН м.Житомира» працюють навчальні майстерні та лабораторії, де виготовляють вироби легкої промисловості та надають побутові послуги населенню.

В майстернях та лабораторіях навчального закладу створені всі умови для виконання переліку навчальних робіт та плану виробничої діяльності. Навчальний заклад надає послуги з виготовлення виробів легкої промисловості, перукарські послуги, манікюрні та візажні послуги. Протягом 2018 року було виконано плану виробничої діяльності на суму 181,8 тис. грн.

Завданням функціонування навчальних майстерень та лабораторій є створення передумов для:

 • організації індивідуального та диференційованого навчання;
 • реалізації практично-дійової і творчої складових змісту професійного навчання;
 • забезпечення поглибленого вивчення професії;
 • індивідуальної підготовки майстрів виробничого навчання до занять та підвищення їх науково-методичного рівня;
 • забезпечення можливості використання сучасних педагогічних засобів навчання спільно з традиційною наочністю;
 • профорієнтації.

В майстернях, лабораторіях створені належні умови для повноцінного виконання робочих навчальних планів і програм.

Професійна підготовка у ДНЗ «Центр ЛППОН м.Житомира» здійснюється за такими напрямками:

• легка промисловість;

• сфера послуг;

Користуються особливим попитом наступні професії: «Кравець», «Закрійник», «Вишивальник», «Модистка головних уборів», «Перукар», «Манікюрник», «Візажист», «Складальник верху взуття», «Складальник взуття», «В’язальниця трикотажних виробів та полотна», «Продавець непродовольчих товарів», «Продавець продовольчих товарів», «Адміністратор».

Для здійснення професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки в училищі створено 20 кабінетів та 17 майстерень виробничого навчання  і лабораторій.

Кабінети спецтехнології, матеріалознавства, обладнання, малювання, охорони праці,кабінет організації та технології торгівельних професій тощо, лабораторії та майстерні виробничого навчання, перукарські майстерні, дають можливість глибоко опанувати знання та вміння відповідно до кваліфікаційних характеристик з цих професій.

а) Професійна-практична підготовка спеціалістів швейної галузі: «Кравець», «Закрійник», «Вишивальник», «Модистка головних уборів»,  здійснюються в кабінетах технології, матеріалознавства, обладнання, , малювання. Кабінети обладнані мультимедійними засобами навчання.

Уроки викладачів — С.М. Фільшиної, С.О. Літовченко, І.В. Мазарчук, О.В. Наконечної, Л.А. Денесюк цікаві, змістовні, насичені інформацією про сучасні технології , швейні матеріали та обладнання. Набуті теоретичні знання учні реалізують і вдосконалюють на практичних заняттях у виробничих майстернях під керівництвом майстрів виробничого навчання А.Л. Андрійчук, В.Й.Бондар, О.П.Данилюк, С.А.Комісь, Н.П.Котенко, С.А.Логвінової, І.В.Лозової, Н.П.Осадчук, Л.П.Федорової, А.М.Шикерою.

Швейні майстерні обладнанні необхідним устаткуванням та інструментами, що дозволяє в умовах наближених до реальних виконувати навчально — виробничі роботи. Щорічно проводяться конкурси професійної майстерності майбутніх фахівців.

б) Професійна-практична підготовка з професій: «Перукар», «Манікюрник», «Візажист» здійснюються в спеціалізованих класах та майстернях обладнаних мультимедійними засобами навчання, комплексом методичного забезпечення під керівництвом викладачів Ярової Л.Л., Хилевич Л.В., , що дозволяє здійснювати якісну теоретичну підготовку, яка закріплюється на практичних заняттях в майстернях майстрами В.В. Кузьминої, С.А. Войтюк, О.І. Блохіної, Л.В. Хилевич, Т.В. Гладищук.

в) Учні, які обрали професії: «Складальник верху взуття», «Складальник взуття» навчаються в спеціалізованих класах, що дозволяє здійснювати якісну теоретичну підготовку, яка закріплюється на практичних заняттях майстрами А.В. Лаврук, Н.Б. Антоненко.

З досвіду роботи ДНЗ «Центр ЛППОН м.Житомира», однією з перспективних форм організації навчального процесу є упровадження елементів дуальної форми навчання, суть якої полягає у паралельному навчанні учнів у навчальному закладі та на підприємстві. В основу цієї системи покладено принцип взаємного зв`язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати прийоми та навички роботи на робочих місцях підприємств, установ, організацій.

Висока життєздатність дуальної системи пояснюється тим, що вона відповідає інтересам усіх учасників цього процесу: навчального закладу, роботодавців.

г) Професійна-практична підготовка з професії «В’язальник трикотажних виробів та полотна» здійснюється в спеціалізованих класах та майстернях, що дозволяє надавати якісну теоретичну підготовку, яка закріплюється на практичних заняттях в майстернях майстрами В.А. Нічваюк, Г.М. Карбовською.

в) Учні, які обрали професії: «Продавець непродовольчих товарів», «Продавець продовольчих товарів», «Адміністратор» навчаються в спеціалізованих класах та майстернях обладнаних мультимедійними засобами навчання, що дозволяє здійснювати якісну теоретичну підготовку, яка закріплюється на практичних заняттях в майстернях майстрами В.І. Бояркіною, Н.В. Ященок, Т.О. Дмитрук, О.Ю. Гетке, Г.Й. Зоренко.

Суть навчання з даних професій полягає у паралельному навчанні учнів у навчальному закладі та на підприємстві. За основу цієї системи покладено принцип взаємного зв`язку теорії з практикою, що дозволяє учням не лише знайомитися з виробництвом, але й засвоювати та . набувати стійких навичок та швидкості виконання певних дій з обраної професії.

Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, для себе із впровадженням новітніх  виробничих технологій та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук, підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з`являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих учнів, так, як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені робітники швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства та навчального закладу.

ДНЗ «Центр ЛППОН м.Житомира» забезпечує підготовку конкурентоспроможних робітників з наступним працевлаштуванням. Учні за дуальною системою навчання набувають міцні знання й стійкі професійні прийоми та навички роботи, самостійність і безболісну адаптацію до дорослого життя, у них з’являється впевненість у завтрашньому дні.

Перед навчальним закладом та підприємством ставиться одне спільне завдання – рівень професійної компетенції і підготовки кваліфікованих робітників не повинен поступатися рівню працівників даного підприємства, окрім того, професійна орієнтація повинна бути направлена на особливості даного виробництва.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було підтверджено

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень